Dernek Tüzüğü

SAFKAN  ARAP ATI YETİŞTİRİCİLERİ VE SAHİPLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ (26.05.2019)

 

 

 
 SAFKAN  ARAP ATI YETİŞTİRİCİLERİ VE SAHİPLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 

BÖLÜM  1

GENEL HÜKÜMLER

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ :

MADDE 1 – Derneğin adı :  ‘’ Safkan Arap Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği’’dir.

Merkezi İstanbul’dadır. Adresi ‘’Pansiyonlar Bölgesi, Veliefendi Hipodromu Bakırköy-İstanbul’’dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube veya temsilcilikler açabilir, kapatabilir. Amblemi; kırmızı renkli Türkiye Haritası üzerine beyaz at Silüetidir.

 

AMAÇ : 

MADDE 2- Derneğin amacı maddeler halinde aşağıya çıkarılmıştır.

a) Derneğin amacı Türkiye’de yetiştirilen Safkan Arap Atı ırkının korunmasına, geliştirilmesine, yayılmasına hizmet etmek ve vasıflı at yetiştiriciliğini özendirmek ve geliştirmek, bunlarla ilgili her türlü düzenlemeleri yönetmek ve uygulamaktır.

b) Üyelerimiz arasında birlik, beraberlik ve yardımlaşmayı sağlamak, yeni yetişen genç kuşağın örf, anane, gelenek ve göreneklerimize bağlı kalmasını sağlamak ve eski kuşak ile bir araya getirip tanışma, kaynaşma ve yardımlaşmayı sağlamak.

c) Atçılığın tarihini, kültürünü, gelenek ve göreneklerini yeni yetişen atçı gençlere öğretmek ve kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlamak.

d) Safkan Arap atlarıyla ilgili çözümü istenen sorunları hakkında toplumun menfaatlerinin korunması için kamu kurum ve kuruluşları ile olan her türlü sorunların çözümü için yazışma yapmak ve takip etmek.

e) Safkan Arap atlarının çeşitli alanlarda iyi ve verimli hale getirilmesi için gerekli merciler nezdinde ıslah ve üretimin artırılmasını sağlamak için faaliyetlerinde bulunmak, haraların sorunlarına çözüm getiren yardımlaşmayı temin etmek ve gereken katkıyı sağlamak.

f) Eski çağlardan beri tarihi özelliğe sahip safkan Arap atlarının değerlerini korumak, doğal bir ortamda, sağlıklı bir çevre içinde yaşam alanlarını sağlamak, bunun için iletişim ve bilgi alışverişini sağlamak.

g) Dernek olarak atçılık ile ilgili her türlü konsey ve girişimlerle iletişim kurmak ve üye olmak.

h) Atçılık ve dernek amaçlarıyla ilgili konularda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek,

ı) Safkan Arap atçılığı, atçılık sektörü veya üyelerin sorunlarının giderilmesine, ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunacak, yardımcı olacak, geliştirecek her türlü iş, ürün, ilaç, eğitim, mal veya hizmetin sağlanmasına çalışmak,

i) Safkan arap atı sahip ve yetiştiricilerinin bilgi ve çalışmalarını geliştirmek, birleştirmek, artırmak, safkan arap atı yetiştiriciliğini, safkan arap atı sahip ve yetiştiricilerini tüm yönleriyle korumak, geliştirmek, ilerletmek, tanıtmak, katkıda bulunmak, kamuoyunu bilgilendirmek,

j) Ulusal ve Uluslararası düzeyde Türkiye’deki Safkan Arap Atını ve atçılığını tanıtmak, sorunlarını gündeme taşımak, çözüm önerileri sunmak, takip etmek.

 

BU AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK 

İÇİN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:

MADDE 3- Dernek amacını gerçekleştirmek için;

a) Anayasamızın öngördüğü esaslara ve Devletimizin Milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması prensibi ile yola çıkarak bilimsel, sosyal, teknolojik ve ekonomik konularda konferans, açık oturum, panel ve seminerler gibi eğitim çalışmaları düzenler piyango tertip eder, arşiv oluşturur.

b) Üyelerin mesleki çalışma ve gelişimini sağlamak için dünyadaki bilimsel çalışmaları izlemek, kurslar açmak,seminer ve toplantılar düzenlemek, görgü,bilgi ve deneyimlerini ve literatürlerini takip etmek,panayır,açık ve kapalı Pazar ve iş merkezleri açmak tanıtım ve teşhir için sergiler açmak fuarlara katılmak ve yayında bulunmak.

c) Dernek faaliyetlerini gerçekleştirmesi için menkul ve gayrimenkuller satın alır, satar, kiralar ve kiraya verir, leh ve aleyhte gayri menkuller üzerinde, iştira, ipotek, rehin hakkı, tesis, kabul, ferağ ve terkinde bulunmak.

d) Üyelerini bir araya getirerek tanışma ve kaynaşması için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar, ancak toplumumuza yakışmayan yasa ve kanunlara aykırı ahlak anlayışına bağdaşmayan toplantı ve kampanyalar tertip edemez. Mer’i mevzuat çerçevesinde dergi, tanıtım broşürleri, gazete ve belgesel yayınlar yapmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

e) Üyelerimizi bir araya getirip, tanışıp kaynaşmasını ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için Mülki Amirlikten izin almak kaydıyla lokal açabilir. Açılan bu lokalde kesinlikle kumar oynatılamaz.Ancak üyelerimizin eğlenebilmeleri için dernek gayesine uygun olarak bu tesiste sosyal ve kültürel etkinlikler çerçevesinde tavla, okey, dama,satranç, ve kağıt oyunları  oynatabilir.

f) Dernek gelirleri dernek tüzüğü doğrultusunda ve yasalara göre harcanır,

g)Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapar,

h)Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder, dokümantasyon merkezi oluşturur,

 ı)Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder,

 j)Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul eder,

k)Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir,

l)Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

m)Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

n)Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

o)Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

p) Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

r)Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

s) Amaç ve hizmet konuları ile Safkan Arap Atçılığı ve atçılık sektörü ile ilgili olarak her düzeyde eğitim ve öğretim kurumları, dersane, kurs ve yurt açıp işletmek, kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, üyelerinin katılımını sağlamak,

ş) Safkan Arap Atçılığı ve atçılık sektörü ile ilgili her türlü malzeme, hara, ürün, ilaç, yem, taşıma, araç ve gereç gibi yer, at, hizmet ve malları imal etmek, üretmek, ithal ve ihraç etmek, satmak, satın almak, yapmak, kurmak, at satışı yapmak ve organize etmek,

t) Yasalar ve uluslararası ilkelerle safkan arap atı sahip ve yetiştiricilerine tanınan hak ve ilkelerin korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla gerekli tüm girişimlerde bulunmak,

u)Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunur.

‘Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, amaçlarına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

BÖLÜM 2 

DERNEĞİN KURUCULARI :

MADDE 4- Dernek kurucularının adı, soyadı,meslek ve sanatları, tabiyeleri ve ikametgahları aşağıya çıkarılmıştır.

ADI SOYADI MESLEĞİ UYRUĞU    İKAMET ADRESİ

1- Mustafa Ergin TUNÇOK  Mühendis T.C. Kartaltepe Mah.Buhar Sok. köşemsaray  Apt. Bakırköy / İSTANBUL

2- Hüsnü Ahmet GİZ  Emekli T.C. İstanbul Evleri Koza 13 Blok 23 Bahçelievler/İSTANBUL

3- Mehmet Engin SEZEN Turizmci T.C  4. Levent Koza Sitesi 21 Blok No: 21/6

Levent/ İSTANBUL

4- Orhan BEKMEZCİ Sporcu T.C. Hanedan  Mah. 6. Sok. No:23 Seyhan / ADANA

5– Alaattin  KARACA  Esnaf  T.C. Atatürk Bulvarı No:55   Zeytinli – Altınkum-

Edremit/ BALIKESİR

6- Halil DURMUŞ  Serbest T.C. Ballıca Köyü  Kadıköy / İSTANBUL

7- Necla Gönül DEMİRTEPE  Avukat T.C. Sakızağacı Mah. Taşhan Cad. No: 17/6 Bakırköy/ İSTANBUL

 

BÖLÜM 3 

DERNEĞİN ÜYELERİ ve ÜYELİK İŞLEMLERİ:

MADDE 5 –   Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her tüzel kişi ve ayrıca 18 yaşını doldurmak kaydıyla gerçek kişi, bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Derneğin şube sayısı ondan fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Derneğin iki türlü üyesi vardır.

a) Asli üye

b) Fahri üye

A) ASLİ ÜYELER : Yukarıda belirtilen şartlara sahip olan herkes derneğe Asli  üye olabilir.

Asli Üyelik için;

a) Her tüzel kişi ve 18 yaşını doldurmuş gerçek kişinin üyeliğe kabulü en az iki dernek üyesinin referansı ve yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir.

b) Yüz kızartıcı herhangi bir suç işlememiş olmak.

c)  Kötü adet ve ahlak sahibi olmamak.

d) Ağır hapis cezasına mahkum olmamak.

e) Kurulması yasaklanmış dernekleri kuranlar ve yönetenler ile dernekler için yasaklanmış faaliyetlerde bulunmaları sebebiyle mahkemece kapatılmasına karar verilen derneklerin yöneticileri kapatma kararını  kesinleştiği tarihten 2820 sayılı siyasi partiler kanununun 101. maddesinin D bendi gereğince bir siyasi partiden kesin olarak çıkartılan veya fiilleriyle bir siyasi partinin kapatılmasına sebep olan parti üyeleri de çıkarma kararının veya Anayasa Mahkemesinin kapatma kararının yazı ile bildirilmesinden itibaren 5 yıl geçmedikçe bu derneğe üye olamazlar.

B) FAHRİ ÜYELER: Derneğe maddi ve manevi katkıda bulunan ve yönetim kurulunun kararı ile derneğe fahri üye alınır. Genel kurulda oy hakları yoktur. Ancak diledikleri takdirde aidat verebilirler.

 

DERNEK ÜYELİĞİNE KABULÜ : 

MADDE 6- Derneğe üye olmak için; Arap Atı sahipliği veya Yetiştiriciliği yapmış olmak gereklidir. Üye olmak isteyen Nüfus cüzdan örneği ve iki üyenin referansını içeren üye başvuru formu doldurarak Yönetim Kuruluna başvurur. Müracaat sahibi, başvuru formunda Tüzüğün 33. maddesinin f bendindeki şartı yerine getirmiş olmalıdır.

Yönetim kurulu, adayın üyeliğe alınıp alınmayacağı hususunu görüştükten sonra 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddini, karara bağlar ve sonucunu müracaat sahibine yazılı veya sözlü bildirir. Adayların asil üyelikleri, üyeliğe kabul kararından sonra, Bu tüzükle belirlenmiş kayıt ücreti ve o yılın aidatının ödenmesi ile başlar.

 

ÜYELİKTEN ÇIKMA : 

MADDE 7- Üyeler diledikleri zaman üyelikten ayrılabilirler. Üyelikten ayrılmak isteyen üye bu istemini bir yazı ile Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirir. Bu bildirime bağlı olarak oluşturulan Yönetim Kurulu Kararı neticesinde, üyenin ismi üye kayıt defterinden silinir. Hiç kimse derneğe üye kalmaya zorlanamaz.

Ayrılan üye, ayrılma tarihinden itibaren ancak iki yıl sonra tekrar üyelik başvurusu yapabilir.

 

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA : 

MADDE 8- Aşağıdaki maddeler halinde belirtilen durumlarda üye, dernek yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

a) Derneğin onur ve itibarı ile bağdaşmayan fiili ve hareketlerinde bulunmak.

b) Derneğin amacına ve bunların uygulanması ile ilgili olarak genel kurul ve yönetim kurulu kararına uymamak

c) Genel ahlaka aykırı ve yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymek.

d) Üyelik onur ve saygınlığı ile toplum yaşamının gerektiği görgü kurallarının dışına çıkanlar.

e) Parasal yükümlülüğünü yerine getirmemek, kendisine tanınan 6 aylık süre içerisinde ödemede bulunmamak.

f) Dernek tüzük ve yönetmelik ile yönetim kurulu kararına uymayanlar.

g) Bir yıl içerisinde mazeretsiz olarak peş peşe üç kez yönetim kurulu toplantılarına katılmamak suretiyle yönetim kurulu üyeliği son bulmuş olan üyenin üyelikten çıkarılması için haysiyet divanı önerisine göre yönetim kurulu kararı ile üyelikleri silinir.

h) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakları vardır. İtiraz, çıkarma tebliğinden itibaren 10 gün içinde Genel kurula götürülmek üzere yönetim kuruluna yapılır. İtiraz ilk genel kurul toplantısında karara bağlanır. Genel kurulda öncelikle ihraç kararı, sonra itiraz dilekçesi okunur. Oylama toplantıda hazır bulunan üye sayısı dikkate alınarak oy çokluğu ile ve gizli oyla yapılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir çıkan veya çıkarılan üyelerin derneğin mal, para ve hakları üzerinde hiçbir hak ve talepleri olamaz.

ı – Üyelikten çıkarılanların genel kurulda itirazları, genel kurulca kabul edilenlerin yükümlülükleri, bittiği tarihten itibaren kesintisiz işlemeye devam eder

 

ÜYELERİN HAKLARI : 

MADDE 9-  Her üye eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır Üye oyunu bizzat kendisi kullanmak zorundadır. Derneğin kendilerine karşı müdahil olduğu davaların tarafı durumundaki üyeler ile Dernek tarafından açılan davalarda derneğe karşı müdahil olan üyeler dava sonuna kadar üyelik haklarından yararlanamazlar. Ancak bu üyelerin her türlü sorumluluk ve yükümlülükleri devam eder. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

 

ÜYE AİDATLARI : 

 MADDE 10- Üye ödentileri; Yıllık üye aidatı ve tüzüğün 33/f maddesinde öngörülen yarış kazancı kesintilerinden oluşur.   Yıllık üye aidatı ise 30 TL olup, her yıl ödenir. Yıllık üye aidatı Genel Kurulca değiştirilebilir. Üyeler toplantı gününden en geç 20 gün önce saat 18.00’a kadar aidat borçlarını ödeyebilirler.

                                                   BÖLÜM 4 

DERNEĞİN ORGANLARI :

MADDE 11- Derneğin dört ayrı organı vardır.

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

d) Disiplin Kurulu

Muayyen ve belirgin konularda yönetim kurulu sorumluluğunda ve kararı ile komisyonlar kurabilir ve müdür tayin edebilir.

GENEL KURULUN ŞEKLİ : 

MADDE 12- Genel kurul derneğin en yüksek organıdır. İki türlü yapılır. Olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin toplanması ile oluşur.

Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı on(10)a kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı ondan fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.

GENEL KURULUN TOPLANTI ZAMANI : 

MADDE 13- Genel kurul derneğin en yüksek organıdır. Üç yılda bir Mayıs Ayında yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte olağan, yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır. Denetleme kurulu veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

TOPLANTI YERİ : 

MADDE 14- Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir ilde

Yapılamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI: 

MADDE 15- Genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurullarının asil üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

 

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ: 

MADDE 16- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısında imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri Yönetim Kurulu Üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Toplantı yeter sayısı sayısı yeterli sayıda ise durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. .Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel kurul  başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkan ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanaklar ve belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

ÇAĞRI USULÜ: 

MADDE 17- Yönetim kurulu Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin bir listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan Üyeler, 15 gün önceden günü, saati, yer ve gündemi belirtilerek en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle, toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az, altmış günden fazla olmaz.

Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantı geri bırakma tarihinden en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR: 

MADDE 18- Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ: 

MADDE 19- Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulda görüşülüp, karara bağlanır.

a)   Gizli oy ile dernek organlarını seçer

b)   Dernek tüzüğünü değiştirir.

c) Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibrası (aklanması)

d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi

e)  Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

f)    Dernekler yasası sınırları içinde derneğin federasyona katılması ve ayrılması.

g)   Derneğin fesih edilmesi.

h)   Mevzuata ve dernek tüzüğünde belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

i) Tüzük’deki amaçlara erişebilmek için yönetim kuruluna yetki verilmesi, görev verilmesi, projeler sunulması.

j)  Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, Yurt dışındaki dernek veya kurumlara üye olarak katılması veya ayrılması.

k)  Yıllık aidatın ve giriş miktarının tespiti.

l) Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

m)  Derneğin faaliyetleri ile ilgili, bütçenin dışında önemli projeler yapımına karar verilmesi.(İdman merkezleri, Hipodromlar, Haralar vb.)

n) Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,’

o) Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

p) ‘Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,’

r) Derneğin vakıf kurması.

 

YÖNETİM KURULU : 

MADDE 20 – Yönetim Kurulu, Genel kurul tarafından gizli oyla üç yıl için seçilen 1 Başkan, 6 asıl üye ile 5 yedek üyeden oluşur.

a) Başkan adayı, seçiminden sekiz gün önce Başkan seçilmesi halinde kendisi ile görev yapacak 6 asıl yönetim kurulu üyesi ile 5 yedek üyenin seçilmesi için 11 kişilik yönetim kurulu adaylarını içeren kendi başkanlığı altındaki bir listeyi adayların imzalı ‘’kabul’ ’beyanları ile yönetim kuruluna tevdi eder. Yönetim kurulu asıl üyelere keyfiyeti duyurur. Bir listede yer alan Başkan ve yönetim kurulu adayları başka listeden aday gösterilemez. Başkan adayı ve yönetim kurulu üyeliği adayları aynı seçim döneminde Disiplin kurulu, denetçiler kurulu için yapılacak seçimlere adaylığını koyamaz. Seçime katılmak isteyen her başkan adayı ile birlikte 6 yönetim kurulu asıl üyesi ile 5 yedek üyeyi kapsayan tek liste halinde oy pusulaları soyadı alfabetik sırasına göre düzenlenir.  Ancak yedek üyelerin tanziminde alfabetik sıra takip edilmez.

b) Genel Kurul Divan Başkanlığı oyunu kullanacak üyeye oy pusulalarını ve zarfını mühürleyerek teslim eder. Mühürsüz oy pusulaları geçersizdir. Üye tercih ettiği Başkan adayının isminin başındaki kareye koyacağı çarpı işareti ile Yönetim Kurulu Başkanı, 6 Yönetim Kurulu asil üyesi ve 5 yedek üye seçimi için de oy kullanmış olur.

SAFKAN ARAP ATI YETİŞTİRİCİLERİ VE SAHİPLERİ DERNEĞİ Yönetim Kurulunun Başkanını ve Yönetim Kurulu Asil ve Yedek üyelerini gizli oy ile üç yıl için Genel kurul seçer. İlk oylamada geçerli oyların yarısından bir fazlasını alan Başkanın listesi seçilir. İlk oylamada Başkan namzetlerinin listesinden herhangi biri geçerli oylardan yarıdan bir fazlasını elde edemez ise, en çok oy alan iki başkan namzedi listesi arasında tekrar seçim yapılır. Oyların eşitliği halinde, eşit oy alanlar arasında seçim tekrarlanır. Yine eşitlik bozulmaz ise, netice kur’a çekilerek belirlenir. Yönetim Kurulu, ilk toplantısında gizli oyla aralarından 1 Genel sekreter ve 1 Muhasip Üye seçer. Yönetim kurulu en az 4 üye ile toplanır ve mevcudun ekseriyeti ile karar alınır. Oylarda eşitlik olduğu takdirde toplantıya Başkanlık edenin oyunu verdiği teklif kabul edilmiş sayılır.

c) Başkanlığın herhangi bir sebeple boşalması halinde;

1- Seçime 90 günden az bir süre varsa, genel sekreter kalan süre için başkanlık görevini üslenir ve birinci yedek üye ile tamamlanan yönetim kurulu aralarında gizli oyla genel sekreter seçer.

2- Seçime 90 günden fazla bir zaman var ise, birinci yedek üyenin daveti ile tamamlanan yönetim kurulu aralarında gizli oyla yeni başkanını seçer. Seçim tarihine kadar görevi ifa ederler.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV  VE YETKİLERİ : 

MADDE 21

Yönetim Kurulu Aşağıdaki Hususları Yerine Getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle şube yönetim kurullarını görevden almak,

7-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

Başkanın Görev ve Yetkileri 

Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.

Derneğin yılsonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.

Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını ve kullanılmadan önce mülki idare amirliğine bildirim şartının yerine getirilmesi sağlar.

Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.

Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

DİSİPLİN KURULU : 

MADDE 22 – Genel kurul tarafından üç yıl için gizli oy ile seçilir. Ve aldıkları oy adedi sırasına göre 5 Asil ve 3 Yedek Üyeden teşekkül eder. Aynı seçim döneminde Başkanlık,  Yönetim Kurulu Üyeliği ile Denetçiler Kurulu için yapılacak seçimlere adaylığını koyanlar Disiplin Kurulu Üyeliğine aday gösterilemez. Seçim günü teşekkül edecek Kongre Başkanlığı Genel Kurulun tekliflerini göz önünde tutarak öncelikle ve resen en az 8 Disiplin Kurulu Üyeliği Adaylarını belirler, oy pusulası bu belirlemeye göre hazırlanır. Oy pusulası soyadı alfabetik sıraya göre düzenlenir. Genel Kurul Divan Başkanlığı, oyunu kullanacak üyeye oy pusulasını ve zarfını mühürleyerek teslim eder. Mühürsüz oy pusulaları geçersizdir. Disiplin Kurulu Üyeliği seçimi özel bölmelerde gizli oy kullanılarak yapılır. Üye, tercih ettiği adayın isminin başındaki kareye koyacağı çarpı işareti ile oyunu kullanır. Aday listesine isim ilave etmek sureti ile aday olmayanlara oy verilmesi veya beşten fazla veya eksik adaya oy verilmesi halinde oy pusulası geçersizdir. Disiplin Kurulu kendi arasında gizli oyla bir başkan seçer. Toplantı ve karar nisabı 3 tür. Oy eşitliğinde Başkanın oy verdiği teklif kabul edilmiş sayılır. Başkanın olmadığı toplantıya, en yaşlı üye Başkanlık eder. Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından gönderilen disiplin soruşturmaları ile Dernek üyeleri arasında çıkacak mesleki anlaşmazlıklar ve Tüzüğe aykırı tutum ve davranışları inceler, durumu Yönetim Kuruluna bildirir.

CEZALAR : 

MADDE 23- Disiplin Kurulunca verilecek cezalar şunlardır.

a) Uyarma: Dernek Üyesinin, Dernek içinde veya üyelere karşı davranışlarında kusurlu hareket ettiğinin, ilkelere uygun davranması gerektiğinin kendisine bildirilmesidir.

b) Kınama :Dernek Üyesinin Tüzük ve Yönetim Kurulu kararlarına uymaması veya uyarı alan kusurlu tutum ve davranışlarını sürdürmesi nedeni ile verilen cezadır. Kınama kararı üyeye yazılı olarak bildirilir.

c) Dernekten Çıkarma :Dernek üyesinin Tüzük kuralları ile gelenek ve ilkelere bağdaşmayan biçimde ağır kusurlu davrandığı ve bu tutumunu sürdürdüğünden dolayı   Dernek üyeliğinden kesin olarak çıkartılmasıdır. Üyenin kaydının silinmesidir. Karar, Genel Kurul kararı ile birlikte üyeye bildirilir ve Yönetim Kurulu tarafından üye kayıt defterinden kaydı silinir.

1 – Disiplin Soruşturması Açılması: 

Disiplin soruşturması Yönetim Kurulu tarafından verilen bir kararla başlatılır.

Dernek üyeleri hakkında yapılacak olan soruşturmada; Yönetim Kurulu tarafından isnat olunan hususun üyeye açıkça ve yazılı olarak bildirilmesi, yazılı savunmasının istenmesi ve bu savunma için üyeye en az onbeş günlük bir sürenin tanınması zorunludur. Yönetim kurulunun üyeye verdiği bu onbeş günlük savunma süresinin sonunda otuz gün içinde disiplin soruşturması açılarak üyenin disiplin kuruluna sevk edilmesi hakkında bir karar vermeye mecburdur. Aksi takdirde disiplin soruşturması açılmamış sayılır.

Yönetim kurulu tarafından üye hakkında disiplin soruşturmasının açılması kararı verildiği tarihten itibaren üç gün içinde disiplin soruşturması hazırlık dosyası Disiplin Kuruluna Gönderilir.

2 – Disiplin Soruşturması ve Disiplin Kurulu Kararı: 

      Disiplin Kurulu soruşturmanın yapılması görevini kendi üyelerinden birine verebilir veya soruşturmayı kendisi yürütebilir. Disiplin kurulu veya soruşturma ile görevlendirilen üye, delilleri toplar, gerektiğinde Dernek üyesini dinleyebilir onun ileri sürdüğü delilleri toplayabilir. Gerek görülürse kendisine yapılan tebligattan on gün içinde yeniden yazılı savunma isteyebilir. Gerekli gördüğü kimselerin ifadelerine başvurur ve dinleyebilir. Soruşturmalar tutanakla tespit edilir. Disiplin kurulu üyelerinden birini görevlendirmişse üyenin hazırlayacağı disiplin soruşturması dosyasını görüşür. İnceleme ve değerlendirme gizli olarak yapılır.

Yönetim Kurulu tarafından dosyanın gönderildiği tarihten itibaren disiplin soruşturması yapılan Dernek üyesi hakkında Disiplin kurulu 60 gün içinde karar verilmelidir. Aksi halde karar verilmemiş sayılır. Bu durumda; Yönetim kurulu tarafından karar verilmesi gereken tarihten 15 gün içinde karar verir. Disiplin kurulu olayın ağırlığına göre Yönetim kurulu tarafından karar verilmek üzere üye hakkında; Uyarma, Kınama, Dernekten çıkarma ve Herhangi bir yaptırım uygulamama kararlarından birini önerir ve verilen karar üç gün içinde Yönetim Kuruluna bildirilir. Yönetim kurulu Disiplin kurulunun gerekçeli rapor ve önerisini dikkate alarak üye hakkında karar verir.

Yönetim kurulunun Dernekten çıkarma kararına karşı Genel kurulda itiraz edilebilir.

D- DENETÇİLER KURULU : 

MADDE 24- Yönetim Kurulu çalışmalarını denetlemek için, Genel Kurul tarafından üç yıl için, gizli oyla seçilir. Aldıkları oy adedi sırasına göre 3 asil 3 yedek üyeden teşekkül eder. Denetçiler Kurulu üyeliği seçimine aday olmak isteyen üye, Genel Kurul toplantısının nisap temin edilen ilk gününde öncelikle imzalı münferit adaylık beyanını Genel Kurul Başkanlığına tevdi eder. Denetçiler Kurulu üyeliği adayı, aynı seçim döneminde Başkanlık, Yönetim Kurulu Üyeliği, Disiplin Kurulu üyeliği için yapılacak seçimlere adaylığını koyamaz.

Denetçiler Kurulu üyeliği için, 6 Adaydan eksik başvuru halinde, Kongre Başkanlığı öncelikle ve resen eksik kalan adaylıkları tamamlar. Oy pusulaları soyadı alfabetik sırasına göre düzenlenir. Genel Kurul Divan Başkanlığı, oyunu kullanacak üyeye oy pusulasını ve zarfını mühürleyerek teslim eder. Mühürsüz oy pusulaları geçersizdir. Denetçiler Kurulu üyeliği seçimi, özel bölmelerde gizli oy kullanılarak yapılır. Üye tercih ettiği adayın isminin başındaki kareye koyacağı çarpı işaretiyle oyunu kullanır. Aday listesine isim ilave etmek suretiyle aday olmayanlara oy verilmesi veya üçten fazla veya eksik adaya oy verilmesi halinde oy pusulası geçersizdir. Yönetim Kurulu Başkanı ile Asil ve yedek üyelerinin usül ve furüğundan biri ile eşi ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlar Denetçi olamazlar.

GÖREV VE YETKİLERİ : 

MADDE 25- Denetçiler Kurulu, Derneğin gelir harcamaları ile ilgili olarak hesaplarını ve bu hesapların dayandığı belge ve kayıtlar ile muhasebeye ait defterleri her zaman denetler ve kontrol eder.

Buna göre :

1- Kasayı sayar, harcamaların tüzük hükümlerine göre yapılıp yapılmadığını inceler.

2- Gerekli görüldüğü hallerde harcama, belge ve kayıtlarla ilgili olarak Yönetim Kurulunu uyarır.

3- Yönetim Kurulunun ibra edilip, edilmemesi hususundaki teklifini, bir rapor halinde Genel Kurula sunmak üzere Yönetim Kuruluna verir.

4- Yapılan denetleme sonunda usulsüz veya derneğin mali bünyesini etkileyecek işlemlerin veya tüzük hükümlerine aykırı borçlanmanın tespiti halinde Denetleme Kurulu, Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılmasını ister.

5- Dernekler kanunu hükümleri uyarınca tutulması gereken defterlerle, muhasebe kayıtlarının işlendiği defterleri ve belgeleri kontrol eder, işlemlerin yasalara, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğunu denetler.

6- Varsa hataları, noksanları ve usulsüzlükleri Yönetim Kuruluna yazı ile bildirerek, bunların giderilip giderilmediğini takip ve kontrol eder.

7- Denetleme görevini Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını altı ayda bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunar.

8- Denetçiler, Derneğin bütün kurullarınca alınan teknik, idari, özel bütün karar ve işlemlerin Devletin ortaya koyduğu usul ve kanunlara uygun olmasını denetler. İş bu hizmeti ifa edebilmek için Dernek organlarından her türlü bilgi, görüş ve dökümanı sözlü ve yazılı olarak isteyebilir.

9- Denetçiler Kurulu kararlarını çoğunlukla alır. Karara katılmayan üye karşıt oyunun gerekçelerini belirten bir raporu Genel Kurula sunmakla yükümlüdür.

BÖLÜM  5 

DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU

Madde 26-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ 

Madde 27-Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER 

Madde 28- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.     Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.

ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL  TEMSİL EDİLECEĞİ 

Madde 29-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Şubat ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı on(10)a kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı on(10)dan fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her on(10) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 5‘den fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Temsilcilik Açma

Madde 30-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

GENEL HÜKÜM : 

MADDE 31- Dernek siyasetle uğraşmaz, hiçbir siyasi partiye doğrudan ve dolaylı olarak ilgi ve ilişkisi yoktur.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ : 

MADDE 32- Genel Kurulca yapılan seçim sonuç bildirimi mer’i mevzuatta belirtilen süre içerisinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve denetleme kurullarına seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ‘’Genel Kurul Sonuç Bildirimi’’ ve ekleri düzenlenerek Yönetim Kurulu başkanı Tarafından dernek merkezlerinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir.

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı. Başkan yardımcısı ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul tutanağı.

2- Tüzük değişikliği yapılmışsa tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile Dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası imzalanmış örneği eklenir.

BÖLÜM 6 

DERNEĞİN DİĞER GELİRLERİ :

MADDE 33- Derneğin diğer gelirleri aşağıya çıkarılmıştır.

a) Üye aidatı

b) Dernekçe tertip edilen gece, balo, müsamere  gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler.

c)Dernekçe düzenlenen piyango faaliyetlerinden elde edilen gelirler.

d) Bağış ve yardımlar.

e) Lokal gelirleri

f) Dernek üyelerinin sahibi ve yetiştiricisi oldukları Arap atlarından herhangi birinin katıldığı yarıştan dereceye girip ikramiye, ödül gibi parasal değer ifade edilen bir bedeli kazanmaları halinde, elde edilen gelirin  % 1.i (yüzde bir) Derneğe gelir kaydedilmek üzere ödeme esnasında kesilerek Dernek hesabına aktarılır. Üyelik başvuru formunda üye olacak kişinin bu kesintinin yarış müessesesince yapılarak Dernek hesabına aktarılmasını kabul ve taahhüt etmesi zorunludur. Bu kesinti oranı Genel Kurul Kararı ile değiştirilebilir.

g) Derneğin dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması Dışişleri Bakanlığının izni ile olur.

h) ‘Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üyelik  aidatı, yarış kesintisinden oluşan üye ödentilerinin ve diğer gelirlerinin  %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,’

ı) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

i)Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

j) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

k)Diğer gelirler.

YARDIM KABUL EDİLEMEYECEKLER: 

MADDE 34 – Dernek siyasi partilerden işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara da maddi yardımda da bulunamazlar.

GELİR VE GİDER DE USUL : 

MADDE 35- Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Dernek gelirlerinin Bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise, “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ: 

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ : 

MADDE 36- Derneğin iç denetimi, dernekler kanunu ve dernek tüzüğüne göre  Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ancak, Denetleme Kurulu yeteri kadar açıklık bulunmayan durumlarda, bu eksikliği tamamlayarak üyeler, dernek organları ile tüm dernek faaliyetleri ve işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacı ile tek veya ayrı ayrı birim metinleri hazırlar. Denetleme Kurulu, Genel Kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarabilir.

BÖLÜM 7 

DERNEĞİN TASFİYE ŞEKLİ :

MADDE 37- Genel kurul, her zaman derneğin tasfiyesine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşebilmesi için toplantı nisabı olarak genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Bu çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurullarının  üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu her iki toplantı için de toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 üdür. Genel kurulda fesih kararı açık oylama ile yapılır.

 

TASFİYE İŞLEMLERİ: Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde ‘’Tasfiye Halinde Safkan Arap Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği’’ İbaresi kullanılır. 

Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para ve mal ve haklarının tasfiye işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defter. alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak, varlık ve yükümlükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa alacakları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm mal ve para, mal ve hakları, genel kurulda, belirlenen yere devredilir. Genel kurulda devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirince haklı bir nedene dayanılarak verilen süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgeleri tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

YASAKLARA UYMA: 

MADDE 38- Dernek Yöneticileri ve üyeleri, Mer’i mevzuata göre yasak olan faaliyetlerde bulunmazlar.

BÖLÜM 8 

TÜZÜKTE AÇIK BULUNMAYAN HÜKÜMLER :

MADDE 39- Bu tüzükte açık bulunmayan hükümsel durumlarda, Türk Medeni Kanunu ve mer’i Dernekler kanunu hükümleri uygulanır.

DEFTER VE KAYITLAR : 

MADDE 40- Dernek Aşağıdaki Yazılı Defterleri Tutar.

a) ÜYE KAYIT DEFTERİ : Derneğe üye  girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri yıllık aidat miktarları bu deftere  işlenebilir.

b) KARAR DEFTERİ : Yönetim Kurulunun kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır. Kararların altı, başkanla birlikte toplantıya  katılan üyelerce imzalanır.

c) EVRAK KAYIT DEFTERİ : Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra  numarasına göre bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları bir dosyada saklanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktıları alınmak suretiyle saklanır.

d) İŞLETME HESABI DEFTERİ : Dernek adına alınan bütün gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli bir şekilde bu deftere işlenir.

e) DEMİRBAŞ EŞYA DEFTERİ : Derneğe ait demirbaşların ve şekli kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranlarının kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

f) ALINDI BELGESİ KAYIT DEFTERİ: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

g) ALINDI BELGELERİ: Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Dernek gelirlerinin banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek  gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgesi kayıt defteri ve alındı belgelerinin şekli, alındı belgelerinin

bastırılması, kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kayıt edilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına, toplanan gelirin teslimine ve dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlarda, Dernekler yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

DEFTERLERİN TASDİKİ: Dernekte tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve ara tasdiki yapılmaz.

BÖLÜM 9 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ :

MADDE 41- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurullarının asıl üye sayısı toplamının iki katından az olamaz. İkinci toplantıda tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma yetkisine sahip üyelerin oylarının 2/3 ü dür.  Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

BÖLÜM 10 

DERNEĞİN FESHİ :

MADDE 42- Dernek Genel Kurulunun, derneğin her zaman feshine karar verir.Feshe karar verebilmek için, Tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az 2/3’nün toplantıya katılması şarttır. Çoğunluk elde edilemezse ikinci defa toplanmak için bu tüzüğün 17. maddesine göre üyeler çağrılır. Bu çağrı üzerine üyelerin sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Fesih hakkında kararlar hazır bulunan üyelerin 2/3 nün  çoğunluğu ile alınır. Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından  5 gün içerisinde en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE 43- İş bu tüzük kırk üç maddeden ibarettir.

 

Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri:

 

Şevket Yıldız                   Osman Ziya Tekinalp                 Sıtkı Şimşek            Ahmet Kılıçcıoğlu

 

 

 

 

Engin Yıldız                           Salih Doğan                           Ali Kayakıt